image

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ veri sorumlusu sıfatıyla DOĞAN CAM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Amacımız, Aydınlatma Metni işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanmasıdır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve imhası ile ilgili şirket politikamıza https://www.dogancam.com.tr/” ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni yayımlandığı tarihte geçerli olmaya başlayacak olup, gerekli olması halinde Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

1. VERİ SORUMLUSU

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin korunmasına dair politikaların hazırlanması, güncellenmesi ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasından, DOĞAN CAM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. bünyesinde oluşturulan Kişisel Verilerin Korunması Birimi sorumludur.

2. ŞİRKETİMİZ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

DOĞAN CAM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken aşağıdaki amaçlara doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar şöyledir;

A) MÜŞTERİ VE İŞ ORTAKLARI BAKIMINDAN;

 • Müşteri portföyü oluşturulması,

 • Müşteri talep ve şikayetleri ile ilgili kayıt ve istatistik tutmak,

 • Müşterilerimize kaliteli bir satış hizmeti vermek, sözleşme yapım ve imza süreçlerinin

  sağlıklı şekilde yürütülmesi, planlama yapılması,

 • Hukuki ve icrai takibatın sağlanması,

 • Resmî kurumlarla yapılacak yazışmalarda doğru ve sağlıklı bilgi vermek,

 • Satış sonrası garanti yükümlülüğünün yürütülmesi ve takibi,

 • Faturalandırmanın doğru şekilde yapılabilmesi, muhasebe ve finans kayıtlarının tutulması,

 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

 • Risk yönetiminin yapılması,

 • Lojistik faaliyetlerin düzenlenmesi ve planlanması,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Şirketi içi ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin kişisel verilerinin ve ticari bilgilerinin güvenliğinin temini,

 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

 • Kredi sağlayıcı banka ve şirketlere kredi değerlendirme kriterleri bilgilerinin sağlanması,

 • Ürün ve hizmetlerin satışı ve tanıtılması amacıyla veri toplama,

 • Müşterilere özel satış kampanyalarının planlanması ve takibi,

 • Acil durum planlamalarının yapılması,

B) ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞAN ADAYLARI BAKIMINDAN;

 • İş, vergi, sosyal güvenlik ve ilgili tüm mevzuattan ve hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve çalışanların haklarını kullanması

 • İnsan kaynaklarının etkin bir biçimde çalışması,

 • Özlük dosyalarının tutulması ve saklanması,

 • İşe giriş ve işten çıkış bildirge ve işlemlerinin yapılabilmesi,

 • Şirket çalışanlarının bilgi güvenliğinin sağlanması, performans ölçme ve

  değerlendirme sisteminin takibinin sağlanması, işin devamlılığının sağlanması,

 • Çalışanların terfi ve ücret işlemlerinin yönetilebilmesi,

 • Çalışanların şirket içi eğitim planlamalarının yapılması,

 • Çalışanların iş güvenliği ve memnuniyet durumlarının ölçülmesi ve gerekli iyileştirmelerin sağlanması,

 • Personel alım ve uygun işe uygun kişinin seçilmesi, bilgilerin doğruluğunun değerlendirilmesi, referans olarak gösterilen önceki işverenlerle iletişim kurulması,

 • Şirket içi aktivitelerin yapılması,

 • Çalışanların kontrol ve güvenliğinin sağlanması,

 • Sağlık verilerinin tutularak çalışanın kendilerine uygun pozisyon ve işlerde çalıştırılması,

 • İş yeri içinde elde edilebilecek kamera, video kaydı ve fotoğraf verilerinin kayıtlarının tutulması ve adli makamlara sunulması,

 • İş hukukundan kaynaklı ihtilafların çözülmesi,

 • Şirket demirbaşlarının kontrolü ve zimmetli eşyaların denetlenmesi,

 • Parmak izi kayıtları ile işe giriş ve işten çıkışların, mesailerin takibi.

  C) 3. KİŞİLER BAKIMINDAN;

  Ziyaretçi ve internet sitesi kullanıcılarını da kapsamaktadır.

  • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde adli makamlara verilmesi,

  • Potansiyel müşterilerin değerlendirilerek iş ilişkisi süreçlerinin planlanması,

   3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   DOĞAN CAM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., KVKK 8. Maddesi hükmüne uygun şekilde kişisel/özel nitelikli kişisel verileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecektir.

   3.1 Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

   Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, KVKK 8. Maddesine ve işbu protokol hükümlerine uygun şekilde, açık rıza dahilinde veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla yurt içinde, 3. Kişilere yani iş ortaklarına, tedarikçi, iştirakler, hissedarlar, kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet alınan firmalar (muhasebeciler, mali müşavirler) kişilere aktarılabilecektir.

   3.2. Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı

   Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, KVKK 9. Maddesine ve işbu protokol hükümlerine uygun şekilde, açık rıza dahilinde veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla yurt dışında, 3. Kişilere yani iş ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

   Kişisel ve özel kişisel veriler, yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunması durumunda aktarılmaktadır.

3.3. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

Şirketimiz, işlenen kişisel verileri Kamu tüzel kişileri, Adli ve İdari Makamlar ile talep ettikleri bilgileri kanun ve işbu politika hükümlerine uygun şekilde paylaşabilecektir. Her türlü kişisel verilerin saklanması, yetkisiz erişimler, saldırıların ve hukuka aykırı şekilde işlenmelerinin önlenmesi vb. veri güvenliği tedbirlerinin alınmasına DOĞANCAM ile sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar, doğrudan, dolaylı, yurtiçi veya yurtdışı DOĞANCAM faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, iş birliği içinde olunan yurt içi, yurtdışı kuruluşlar, kanundan kaynaklı yükümlülükleri getirmek üzere hizmet alınan firmalar (muhasebeciler, mali müşavirler vb. ) ve diğer 3. kişiler.

4. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, kişisel verileri otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik araçlarla toplayabilecektir. Bu yöntemlerin içerisinde el ile tutulan kayıtlar, sözlü iletişim, telefon, mesaj, faks, e posta, posta, kurye, bilgisayar sistemleri, internet sitesi, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezi, sosyal medya hesapları gibi yöntemler bulunmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
5.1. Haklar

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişiler, KVKK 11.maddesi gereğince aşağıdaki haklara sahiptir.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun hükümlerine uygun şekilde işlenmesine rağmen, bu sebeplerin ortadan kalkması durumunda, öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

5.2. Başvuru Şekli

Kişisel veriler ile hakların kullanımı için DOĞAN CAM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. şirket merkezi olan Firuzköy Mah. Ali Gülmez Cad. No:6 Avcılar/İST. adresine posta yolu veya noter ile ulaşılabilecektir.

Bir başka yol ise kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurular iletilebilecektir.

Ayrıca başvurular https://www.dogancam.com.tr/” internet sitemizde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile de kullanabilecektir.

Başvuru Formunun linki :

Posta ve KEP adresi aracılığıyla yapılan başvurular, tebliğden itibaren en çok otuz gün içerisinde, internet sitemizden yapacağınız başvurular ise ulaşma tarihinden itibaren mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan ilgili kişiden isteyebilecektir.

Bu ücret Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 7 hükmü gereği, ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, on sayfaya kadar ücretsiz, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti olacaktır. Tarifedeki ücretlerin güncellenmesi durumunda güncel ücret üzerinden işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti kadar olacaktır.

5.3.Başvuruda Bulunması Gereken Unsurlar

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.